ANUNȚ

privind concursul de selecție a participanților

în cadrul proiectului Erasmus+

Competențe pentru piața globală a muncii

Nr. contract: 2017-1-RO01-KA102-036659

www.proiecte-erasmus.com

Colegiul Tehnic de Marină “Alexandru Ioan Cuza”organizează concurs pentru selecția participanților-elevi din grupul țintă al proiectului “Competențe pentru piața globală a muncii”, cu numărul de contract: 2017-1-RO01-KA102-036659, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care va fi alcătuit din:

 • 10 elevi clasa a XII-a calificarea Technician transporturi;
 • 10 elevi clasa a XII-a calificarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații.

 

Criterii de eligibilitate a candidaților;

 • Calitatea de elev, clasa a XII-a, specializarile Tehnician transporturi și Tehnician mecanic pentru întreținere si reparații;
 • Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică;
 • Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.

 

Criterii de selecţie a candidaţilor:

 • Competenţe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă.;
 • Competenţe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă, nivel minim A1;
 • Nivel educație, calităţi morale şi de comportament evaluate prin media generală și media la purtare în anul școlar încheiat 2016-2017;
 • Motivaţie pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin scrisoare de motivație.

Conţinutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere către directorul unității școlare;
 • Copie după Cartea de identitate a candidatului;
 • Scrisoare de motivație;
 • Pașaport lingvistic;
 • Adeverință care prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală si media la purtare în anul școlar 2016-2017;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 • Acordul părinților/tutorelui legal.

 

Înscrierea candidaților: dosarul de candidatură se va depune și înregistra la secretariatul școlii. Neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate determină excluderea candidatului din concurs;

 

Evaluarea dosarului de candidatură

 • Motivația pentru participare la stagiul de practică european evaluată prin scrisoare de motivație (calități necesare participării pe care elevul le are, motivația participării, rezultate așteptate);
 • Nivelul educație, calităţi morale şi de comportament evaluate prin media la purtare și media generală în anul școlar încheiat, 2016-2017.

 

Probele concursului de selecţie:

 • Probă scrisă pentru evaluarea competenţelor profesionale, durata de 60 minute și va conține: notiuni privind: organe de mașini, transmiterea mișcării, măsurări tehnice și asamblări mecanice.
 • Probă scrisă pentru evaluarea competenţelor lingvistice la limba engleză, durata 60 minute și va conține: întelegerea textului citit, vocabular, gramatică, producerea de mesaje scrise.

 

Punctajul final va fi compus din media punctajelor obținute:

– scrisoarea de motivație; maxim 10 puncte

– proba scrisă pentru atestarea competenţelor profesionale; maxim 10 puncte;

– proba scrisă pentru competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză; maxim 10 puncte;

– media anului școlar incheiat 2016-2017; maxim 10 puncte;

– media la purtare; maxim 10 puncte;

Candidații din medii defavorizate sau nevoi speciale vor beneficia de 1 punct în plus. Se vor selecta în ordinea mediilor câte 10 elevi de la fiecare calificare și cate 3 elevi de rezervă, în cazul în care, unii elevi selectați renunță din motive justificate.

 

Graficul desfășurării concursului de selecție:

Informarea elevilor 21.09.-25.09.2017

Depunerea dosarelor de candidatură: 27.09-02.10.2017

Evaluarea dosarelor de candidatură: 03.10.2017

Desfășurarea probelor: 04.10.2017

Ora 12.00–13.00 proba scrisă pentru atestarea competențelor de comunicare în limba engleză

Ora 13.00–14.00 proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale

Anunţarea rezultatelor: 05.10.2017

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru probele scrise: 06.10.2017

Afişarea rezultatelor finale: 06.10.2017

 

Bibliografie pentru concurs:

Proba de evaluare a competențelor lingvistice la limba engleză:

1.Career Paths – Mechanics – Jim D. Dearholt;

2.Mission 1 – Virginia Evans,

3.Upstream Upper-intermediate

4.Dictionar de termeni tehnici.

Proba de evaluare a competentelor profesionale:

 1. Auxiliar curricular „Tehnici de măsurare în domeniu” nivel 4, noiembrie 2008, autori: Tatiana Gheorghiu, Nicolae Constantin.
 2. Auxiliar curricular „Sisteme de transmitere a mişcării” nivel 4, noiembrie 2008, autori: Hancea Gheorghe, Manolea Mihaela.
 3. 3. Auxiliar curricular „Asamblări mecanice”, nivel 4, 2006, Marginean Carmen, Salai Maria.

 

Director,                                   Responsabil proiect,

Prof. Negreț Iuliana                        Prof. Mocanu Iolanda

 

 

By admin