Examenul de certificare a calificării absolvenţilor de liceu tehnologic

Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

Înscrierea candidaţilor Art. 15. – (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare, profesorii diriginți ai claselor terminale ale ciclului superior al liceului tehnologic întocmesc tabele cu elevii din ultimul an de liceu, care cuprind următoarele date: numele și prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care s-au pregătit, tema proiectului elaborat și semnăturile elevilor. 7 (2) Vor fi incluse în tabelul de înscriere doar numele elevilor care au depus cerere de elaborare a proiectului, au optat pentru una din temele propuse, au participat la minimum 5 întâlniri de monitorizare cu îndrumătorul de proiect și au finalizat elaborarea proiectului ales. (3) Tabelele prevăzute la alin. (1) se depun, însoțite de cererile de înscriere la examenul de certificare, în perioada prevăzută în graficul examenului de certificare, la secretariatul unității de învățământ. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-șef al unității de învățământ întocmește lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare, pe domenii și calificări profesionale. (4) Lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare, certificată prin semnătura directorului și ştampila instituției, se depune la secretariatul unității de învățământ stabilită de CJEC/CMBEC drept centru de examen la care unitatea de învățământ a fost arondată. Pe baza tabelelor transmise de toate unitățile de învățământ arondate centrului de examen, secretarul/secretarul şef din centrul de examen întocmește lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare pe domenii și calificări profesionale. (5) Înscrierea candidaților se realizează pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) și a următoarelor documente: a) cerere de înscriere; b) certificat de naștere – în copie certificată ca fiind conformă cu originalul; c) certificat de căsătorie – în copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul); d) actul de identitate (pentru conformitate) – în copie certificată ca fiind conformă cu originalul; e) declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință şi că va respecta normele de protecţia muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, pe durata desfășurării probelor de examen. (6) Unităţile de învăţământ arondate trimit la centrul de examen de care aparţin următoarele: a) lista provizorie cu elevii înscriși pentru susținerea examenului de certificare, pe domenii și calificări profesionale, prevăzută la alin. (4); b) documentele de înscriere ale candidaţilor prevăzute la alin. (5); c) proiectele şi fişele de evaluare a proiectului și a susținerii orale (anexa nr. 2) cu părţile I, II şi III completate de către îndrumătorul de proiect. (7) După încheierea cursurilor anului școlar, secretarul/secretarul-șef al unității de învățământ întocmește lista candidaților care trebuie eliminați din lista provizorie întrucât sunt corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați și o trimite la centrul de examen la care este arondată unitatea de învățământ. Acești candidați nu vor participa la examenul de certificare. Art. 16. – Înscrierea absolvenţilor unităţilor de învăţământ particular autorizate la examenul de certificare se face la centrul de examen la care acestea au fost arondate de către CJEC/CMBEC, pe baza elementelor prevăzute la art. 15, însoţite de o copie, certificată prin semnătura directorului și ștampila unităţii de învăţământ, de pe documentul de autorizare pentru școlarizarea în calificările profesionale pentru care absolvenţii solicită înscrierea în examen. Art. 17 – (1) Candidaţii care provin din seriile anterioare anului în care se susţine examenul de certificare au obligația de a se adresa unităților de învățământ absolvite în vederea depunerii cererii de elaborare a proiectului, alegerii temei de proiect, precum și a stabilirii îndrumătorului și a graficului întâlnirilor de monitorizare a proiectului. (2) Unitățile de învățământ care au candidați din promoțiile anterioare care depun cereri de elaborare a proiectului vor acorda asistență și îndrumare acestor candidați pentru pregătirea examenului. (3) Candidații proveniți din serii anterioare, care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1), depun documentele de înscriere pentru examenul de certificare, însoțite de copia după foaia matricolă, la unitatea de învățământ pe care au absolvit-o, cu cel puțin 3 zile înainte de perioada prevăzută pentru înscriere din graficul examenului de certificare. Aceștia vor fi incluși în lista menționată la art. 15, pe care unitatea de învățământ o depune la centrul de examen la care este arondată. Candidații care au susținut anterior și nu au promovat examenul de certificare de cel puțin două ori depun, odată cu documentele de înscriere, și chitanța de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea de învățământ la care candidatul va susține proba orală de examen.

Conținutul examenului de certificare Art. 19. – Examenul de certificare a absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, constă într-o probă practică – realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire – și o probă orală – prezentarea și susţinerea proiectului. Art. 20. – (1) Proba practică constă în realizarea unui proiect care are ca scop evidenţierea activităţii specifice, în funcţie de tema proiectului, a unităţilor de competenţe tehnice generale, a unităţilor de competenţe tehnice specializate și a celor cheie, semnificative pentru demonstrarea, în situaţia de examen de certificare, a dobândirii calificării respective. Prin executarea de către candidat a proiectului cu durata de un semestru, pe parcursul perioadei sale de formare, și prin susţinerea orală a proiectului în situaţia de examen sunt vizate competenţe specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională. (2) Proiectul poate fi însoţit de o machetă, un produs, un film didactic, un portofoliu ilustrativ etc., referitor la tema abordată. (3) Proba orală, de susţinere a proiectului, este parte componentă a examenului de certificare și are scopul demonstrării de către candidat, în situația de examen, cu ajutorul unor competenţe-cheie, prevăzute în standardul de pregătire profesională (de exemplu, comunicarea orală), într-un mod integrat, a conţinutului proiectului. Art. 21. – (1) Lista temelor de proiect pentru fiecare calificare se stabileşte la nivelul unităţilor de învăţământ care școlarizează și au absolvenţi ai liceului tehnologic, pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate. (2) Temele de proiect trebuie să se încadreze obligatoriu în curriculumul pentru calificarea respectivă și să se raporteze într-un mod direct și transparent la standardul de pregătire profesională corespunzător.

Art. 22. – (1) Candidaţii consultă tematica afișată și optează pentru una dintre teme. Opţiunea candidatului se face în scris, la secretariatul unităţii de învăţământ, până la începutul semestrului al doilea al anului școlar în care se organizează examenul de certificare. Validarea opţiunilor pentru temele de proiect necesită acceptul îndrumătorului proiectului și pe cel al responsabilului ariei curriculare Tehnologii, pentru fiecare candidat în parte. (2) Aprobarea opţiunilor pentru temele proiectelor, precum și a îndrumătorilor acestora se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ până cel târziu la începutul celei de a doua săptămâni a semestrului al doilea. Art. 23. – (1) Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate de învăţământ cu elevi care urmează să participe la examenul de certificare are responsabilitatea de a prezenta îndrumătorilor de proiect Fişa de evaluare a proiectului și a susţinerii orale, prevăzută în anexa nr. 2, pe care aceștia o vor folosi drept instrument de monitorizare a progresului activităţilor la proiect, pe tot parcursul derulării acestuia (primele 3 9 părţi ale fişei). La rândul lor, îndrumătorii vor face cunoscută Fişa de evaluare a proiectului și a susținerii orale fiecăruia dintre candidații ale căror proiecte le monitorizează. (2) Poate fi îndrumător de proiect numai un profesor de specialitate care are în norma de predare module din curriculumul pentru calificarea de nivel 4 pentru care se organizează examenul de certificare. Îndrumătorii de proiect sunt, de regulă, cadre didactice de specialitate cu experiență în evaluarea competențelor profesionale. (3) Îndrumătorul de proiect are următoarele obligații: a) face cunoscute din timp temele pentru proiectele elevilor din anii terminali ai liceului tehnologic, precum și competențele care se au în vedere prin execuția și susținerea proiectului, conform standardului de pregătire profesională pentru fiecare calificare; b) oferă consultanță și sprijin elevilor în alegerea temei pentru proiect; c) recomandă bibliografia minimală, precum și documentația necesară executării proiectului și le discută în detaliu cu candidatul; d) definitivează, împreună cu fiecare candidat al cărui proiect îl îndrumă, planul și etapele de elaborare a proiectului, atât pentru partea practică, cât și pentru partea scrisă; e) oferă consultații, îndrumă și monitorizează pe tot parcursul semestrului al doilea, progresul proiectului, precum și modul de redactare a părții scrise a acestuia; f) se asigură că fiecare candidat al cărui proiect îl coordonează își elaborează singur atât partea practică, cât și partea scrisă, tehnoredactată a proiectului; g) susține cel puțin 5 întâlniri de monitorizare a proiectului cu fiecare candidat, conform planificării individuale, și consemnează observațiile pe Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale; h) asigură primirea sprijinului necesar specific de către eventualii candidați cu cerințe educaționale speciale, conform necesităților impuse de tipul de cerință, pe tot parcursul pregătirii și execuției proiectului; i) în vederea realizării proiectelor, cadrele didactice care îndrumă proiecte pot solicita conducerii unității de învățământ organizarea unui program de consultații și de către alte cadre didactice, specialiști, reprezentanți ai partenerilor sociali etc., pentru a le facilita elevilor accesul la informațiile necesare; j) completează, pentru fiecare candidat monitorizat, Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale (părțile I – III), asumându-și responsabilitatea pentru evaluarea și pentru observațiile consemnate. (4) Comisia metodică de specialitate din fiecare unitate de învățământ ține la zi evidența îndrumătorilor de proiect și a temelor proiectelor realizate în anii anteriori, pentru a asigura propunerea unor teme care să permită candidaților realizarea unor proiecte personale originale. Art. 24. – (1) Proiectul este elaborat individual. Pot fi realizate și proiecte în echipă, dar în acest caz se vor stabili sarcini distincte, clar delimitate pentru fiecare candidat în parte, pe baza tematicii stabilite și aprobate conform art. 21. Proiectul va fi discutat cu îndrumătorul de proiect, etapă cu etapă, conform planificării agreate de comun acord. Susţinerea proiectului se va face individual de către fiecare candidat. (2) Realizarea proiectului, atât a părţii sale practice, cât și a părţii scrise, este un demers integrator, complex, pe parcursul căruia candidatul face dovada activării și aplicării competenţelor descrise prin standardul de pregătire profesională dobândite prin modulele de specialitate și agregate într-un mod specific, în funcţie de tema proiectului și de planul său de abordare. (3) Redactarea părţii scrise a proiectului implică tehnoredactarea conţinutului sub forma a 10 – 20 de pagini (la care se adaugă eventualele anexe), care să respecte următoarea structură: a) pagina de titlu cu: datele de identificare ale unităţii de învăţământ, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Registrului național al calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, în vigoare în momentul elaborării proiectului; b) cuprinsul; c) argumentul: 2 – 3 pagini care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le abordează, în relaţie directă cu utilitatea pentru calificarea respectivă; d) conţinutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele proiectului, problemele practice soluţionate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei, precum și utilitatea practic-aplicativă a soluţiilor găsite de către candidat; e) bibliografia; 10 f) anexele: desene, schiţe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fișele de observaţie, prezentarea și analiza unor secvenţe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentaţia tehnică întocmită etc

Organizarea și desfășurarea examenului de certificare Art. 25. – (1) Realizarea proiectului pentru examenul de certificare se face individual sau în echipă. Pentru proiectul realizat în echipă sunt precizate clar sarcini precise pentru fiecare candidat. Proiectul se realizează sub îndrumarea persoanelor desemnate, pe durata semestrului al doilea al claselor terminale ale liceului tehnologic. (2) În timpul realizării proiectului, candidații participă la cel puțin cinci întâlniri planificate cu îndrumătorul de proiect. Cu acest prilej, candidații prezintă dovezi ale dobândirii competențelor precizate în partea I a Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale necesare finalizării acestuia. Proiectul constă într-o prezentare scrisă de 10 – 20 de pagini, tehnoredactată de către fiecare candidat, la care se adaugă, după caz, un obiect, aparat, dispozitiv, produs executat. (3) La examen, candidatul se prezintă cu partea practică executată (produsul, atunci când este cazul) împreună cu partea scrisă și își susține oral proiectul realizat. Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale este completată cu datele de monitorizare a progresului proiectului (partea I a Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale) și aprecierile îndrumătorului de proiect privind calitatea activității candidatului și calitatea proiectului (părțile II – III ale Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale), concretizate în punctaje. Art. 26. – (1) Pe baza listei temelor pentru proiect, pusă la dispoziție de către secretariatul unității de învățământ care organizează examenul, comisia de examinare primește toate proiectele candidaților înscriși pentru susținerea examenului, verificând și existența Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale, cu primele 3 părți corect completate pentru fiecare proiect de către îndrumătorul de proiect. (2) La fiecare comisie de examinare, candidații sunt înscriși în ordine alfabetică, pe calificări profesionale. Candidații intră în sala de examen în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută. Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei verifică identitatea fiecărui candidat. Candidatul își primește proiectul şi, dacă este cazul, hârtie ştampilată pentru ciornă. (3) Pentru susținerea proiectului se acordă fiecărui candidat 15 – 20 de minute. Președintele, vicepreședintele și membrii comisiei pot interveni cu întrebări suplimentare, după ce candidatul își susține proiectul. Întrebările se consemnează în partea a IV-a a Fișei de evaluare a proiectului și a susținerii orale, iar răspunsurile se apreciază în consecință.

Stabilirea și comunicarea rezultatelor Art. 29. – (1) Pentru examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică, rezultatele finale pot fi: ”admis”, cu precizarea calificativului obţinut pentru fiecare elev (”Excelent”, ”Foarte bine”, ”Bine” sau ”Satisfăcător”), ”respins”, ”neprezentat”, ”eliminat din examen”. (2) Candidaţii declaraţi ”admişi” vor primi certificatul de calificare nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, în format Europass. (3) Candidații care nu îndeplinesc condițiile menționate la art. 26 alin. (7) sunt declarați „respinși”. (4) Un candidat se consideră ”neprezentat” dacă nu a depus proiectul și/sau dacă a absentat la susţinerea orală a proiectului. (5) Un candidat se consideră ”eliminat din examen” dacă: a) a fost înscris la examenul de certificare fără a îndeplini condițiile legale de înscriere la acesta; b) a beneficiat de părtinire frauduloasă dovedită sau a prezentat un proiect dovedit a fi plagiat; c) în timpul desfășurării probelor de examen, a introdus în locurile de desfășurare a examenului de certificare materiale ajutătoare sau mijloace electronice ori a fost surprins transmițând altor candidați soluții de rezolvare a subiectelor. Art. 30. – (1) După încheierea probei orale și după completarea Fişei de evaluare a proiectului și a susţinerii orale și a catalogului de examen, se comunică rezultatul final al examenului prin afișare la avizierul școlii a listelor nominale finale. (2) Listele nominale care se întocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare cuprind: numele și prenumele candidaţilor și rezultatul final, respectiv ”admis”, cu precizarea calificativului obţinut pentru fiecare elev (”Excelent”, ”Foarte bine”, ”Bine” sau ”Satisfăcător”), ”respins”, ”neprezentat”, ”eliminat din examen”, după caz.