INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Liceul de Marină Constanţa,  în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecţii ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în vigoare.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, ale unei persoane fizice indentificate sau indentificabile, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal, IP sau număr de telefon.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau maimult eelemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce este prelucrarea?

Prin „prelucrare” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, prin orice mijloc, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestor date.

Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal este Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

 1. Categorii de persoane

Liceul de Marină Constanţa prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice în scopul prevăzut la secţiunea II:

 • elevi, părinţi şi reprezentanţi ai acestora, candidaţi la examenele de admitere, viitori elevi, foşti elevi;
 • cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor, foşti angajaţi;
 • orice persoană care pătrunde în spaţiul unităţii dotată cu sistem de supraveghere video;
 • orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi contractuale cu Liceul de Marină Constanţa.
 1. Scopul colectării şi prelucrării

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, Liceul de Marină Constanţa are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secţiunea I.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este:

Datele sunt prelucrate în scopul încheierii şi executării oricăror tip de contracte în care Liceul de Marină Constanţa are calitatea de parte, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, în interesul legitim al unităţii şi al tuturor categoriilor de persoane.

Datele sunt prelucrate şi pentru realizarea activităţilor necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care instituţia a fost creată: educaţie şi cultură şi în conformitate cu obiectul de activitate al acesteia.

De asemenea, informaţiile prelucrate de către unitate sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor managementului instituţiei, precum şi în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale.

III. Motivaţia colectării şi prelucrării

Scopul pentru care Liceul de Marină Constanţa colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul institutiei.

Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei, precum şi a părinţilor sau a reprezentaţilor, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional, etc.). Aşadar, furnizarea datelor personale reprezintă o obligatie legală şi contractuală, acestea fiind necesare în scopul iniţierii/derulării de raporturi juridice cu Liceul de Marină Constanţa. În cazul refuzului de a furniza aceste date, va fi imposibilă iniţierea şi executarea raporturilor juridice.

De asemenea, Liceul de Marină Constanţa colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătăţirii procesului de comunicare. În cazul în care persoanele vizate şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea acestor date, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a unităţii a acestor informaţii, cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt obligatorii, conform prevederilor legale.

 1. Tipuri de date cu caracter personal supuse colectării

Unitatea noastră prelucrează numai datele cu caracter personal necesare în scopurile menţionate la secţiunea II, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării sunt, fără a avea caracter exhaustiv, următoarele: nume, prenume, CNP, seria şi nr. CI/Paşaport, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţia militară, asigurări de sănătate şi sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în Curriculum Vitae, situaţia medicală, informaţii cu privire la studiile efectuate/absolvite, inclusiv note/medii obţinute pe parcursul studiilor.

 1. Persoanele care au acces la informaţiile cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari, fără ca lista să aibă un caracter exhaustiv:

– persoana vizată, reprezentanţii acesteia, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Informaţiile oferite ce conţin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare şi a altor documente ce vizează exclusiv relaţiile de muncă sau pentru comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de persoana vizată, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autorităţile statului, fără a se limita la următoarele: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia pentru ocuparea Forţelor de Muncă, autorităţi judecătoreşti, altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile persoanei vizate.

 1. Perioada de retenţie a datelor

Unitatea păstrează datele cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, iar ulterior pentru timpul necesar în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materia arhivării.

VII. Drepturile persoanei vizate

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental, prevăzut de legislaţia europenă. Astfel, articolul 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi articolul 16 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul la informare şi acces;
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul la ştergerea datelor;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de opoziţie;
 • dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere

 

Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal:

Sandu Daniela

By admin